Privacy- en cookiebeleid

In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld en bewaard of anderszins verwerkt, en dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998), de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy- en cookiebeleid is Foodsoul.

Contactgegevens

Foodsoul
karin@vanruiten.com

Verwerking van persoonsgegevens

Foodsoul verwerkt de persoonsgegevens van de gebruikers van de diensten en website van Foodsoul, en/of omdat de gebruiker deze zelf aan Foodsoul meedeelt via het aanmeldingsformulier, en/of als de gebruiker klant wordt of is van Foodsoul.

Volgende persoonsgegevens kunnen door Foodsoul worden verzameld:

– Voor- en achternaam;
– E-mailadres;
– Adresgegevens;
– BTW-nummer;
– Telefoonnummer;
– Bankrekeningnummer;
– IP-adres;
– Internetbrowser en apparaat type;
– Gegevens over de activiteiten van de gebruiker op de website.

Wanneer persoonsgegevens door de commerciële partners van Foodsoul aan Foodsoul worden overgemaakt dienen deze commerciële partners aan Foodsoul te garanderen dat zij de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

De website en/of diensten van Foodsoul hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Foodsoul kan echter niet controleren of een gebruiker ouder dan 16 is. Foodsoul raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Foodsoul zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Foodsoul, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verzameld om Foodsoul in staat te stellen om:

– Klanten de verschillende diensten aangeboden op de website te kunnen leveren;
– Maatregelen te treffen ter verificatie van de persoonsgegevens van klanten bij aanmelding, evenals voorzieningen te treffen ter beveiliging van die gegevens;
– Het factureren voor de levering van de diensten;
– Het verstrekken van informatie aan de klant en het doen van aanbiedingen aan de klant;
– De technische administratie van de website te beheren, alsook de klantenadministratie;
– Nieuwsbrieven te verzenden naar diegenen die daar toestemming tot hebben gegeven;
– Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website en het aanbod van diensten te verbeteren.

De persoonsgegevens van klanten en de gebruikers van de website worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Foodsoul hiervoor de expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen van de gebruiker (‘opt-in’) en met uitzondering van de gegevens meegedeeld aan de technische dienstverleners van Foodsoul om de levering van diensten aangeboden op de website toe te laten. Foodsoul verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan karin@vanruiten.com.

Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Foodsoul.

Recht van toegang en verbetering

De gebruiker heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail of per brief aan Foodsoul, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker.

De gebruiker of klant is geheel vrij om zijn persoonsgegevens al dan niet aan Foodsoul mee te delen. Hij dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien hij zijn persoonsgegevens niet overmaakt en dat hij als enige verantwoordelijk is voor de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan Foodsoul.

Recht van verzet

De gebruiker kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan karin@vanruiten.com. Hij kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Foodsoul heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Foodsoul verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Foodsoul houdt eraan de gebruiker ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die Foodsoul niet controleert en waarop dit privacybeleid niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Foodsoul. Foodsoul is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. Foodsoul raadt de gebruiker dus aan om aandachtig elk privacybeleid van elke site die hij bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van dit privacybeleid.

Cookies

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Volgende cookies worden geplaatst bij een bezoek aan onze website:

– _gat (Google Analytics)
– _gid (Google Analytics)
– _ga (Google Analytics)
– cookbook_cookie (WordPress Template)

Indien u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddelijk te verwittigen, opdat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

Aanpassingen

Indien Foodsoul ertoe gebracht zou worden verwerkingen uit te voeren die op dit moment niet zijn voorzien door dit privacy- en cookiebeleid, contacteert zij de gebruiker per elektronische post vooraleer zijn persoonsgegevens te hergebruiken zodat hij van deze nieuwe verwerking geïnformeerd is en om hem toe te laten dit hergebruik te weigeren.

Indien dit privacy- en cookiebeleid wordt gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de website. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Dit privacy- en cookiebeleid worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit privacy- en cookiebeleid.

Aanvaarding

Door de website te gebruiken, aanvaardt de gebruiker alle bepalingen van dit privacy- en cookiebeleid en stemt hij ermee in dat Foodsoul zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze privacy- en cookiebeleid.

Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot privacy- en cookiebeleid of met betrekking tot de wijze waarop Foodsoul gegevens verzamelt kan men contact opnemen met Foodsoul. Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden. Elke mededeling van Foodsoul aan de gebruiker gebeurt via de website of per e-mail aan de gebruiker.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang regelmatig heerlijke gezonde recepten!